این فیلتر ها در چهار نوع زیر گروه بندی می شوند:

  • اولیه (پری فیلتر)
  • ثانویه (میکروفیلتر)
  • فیلتر های غبار (داست فیلتر)
  • فیلتر های کربنی (برج های کربن - اکتیو)

انتخاب مناسب فیلتر های داخلی (Element) و پوسته خارجی (Housing) برای این سری محصولات تجهیزاتی بسیار مطمئن در اختیار شما قرار می دهد .به طوری که می توانید با استفاده از روش های تکنیکال، هوای نامطمئن از لحاظ کیفیت را به هوایی کاملا" تمیز و بهداشتی حتی برای استفاده در صنایع غذایی و دارویی و مصارف حساس از بابت تماس هوای فشرده با محصول، تبدیل کنید.