این نوع درایر ها که کاربرد فراوانی در صنعت هوای فشرده دارند با استفاده از فرآیند سرد سازی هوای تولید شده باعث می شوند تا رطوبت معلق در هوای تولید شده به راحتی در مسیر جداسازی این دستگاه قرار گرفته و نقطه شبنم هوا را به حد استاندارد پایین آورده و در حقیقت هوا را عاری از رطوبت می نماید. گاز استفاده شده در این سیستم جهت سرد سازی سیال از گاز های مجاز توسط استاندارد های ایزو محیط زیست انتخاب شده و زمان بسیار زیادی تا شارژ مجدد آن مصروف می گردد. عدم استفاده از فیلتر های جذب غبار در این سیستم، حجم کمتر دستگاه، هزینه های پایین تر آن در نگهداری و سرویس این دستگاه ها باعث شده تا مصرف این سری محصولات به طرز چشمگیری در صنایع مختلف مشهود گردد.

Refrigeration dryers